logo    
             

 
Publicaties: we proberen vooruit te kijken, en staan met beide benen stevig op de grond
 

 
Onze cliënten hebben vaak eigenzinnige opvattingen
en een no-
nonsensestijl;
wij ook
 
Wij zijn volledig gefocust op het ondersteunen van onze cliënten met advies ‘op maat’.
En af en toe leveren we een bijdrage aan het ‘publieke debat’

Het Financieele Dagblad, mei 2020 — Laat de zorg doen wat nodig is, zonder financieel risico
Zorgaanbieders staan voor de vraag hoe zij om moeten gaan met de onzekerheden van de komende periode. Om de broodnodige flexibiliteit te faciliteren, pleiten we voor het voorlopig op een redelijk en acceptabel niveau garanderen van de omzetten van zorgaanbieders. Zo kunnen aanbieders zich richten op de zorg die er nodig is, zonder dat zij daarbij grote financiële risico’s lopen. Regionale samenwerking en uitwisseling van mensen en middelen wordt hiermee een stuk eenvoudiger. De zorgketens die hebben getoond dat zij zoveel kunnen betekenen in tijden van crisis, kunnen worden voortgezet. Innovaties, zoals digitale spreekuren en telemonitoring, kunnen permanent worden gemaakt. Het is daarnaast van belang dat het ‘stuwmeer’ aan zorg dat niet is geleverd tijdens de coronacrisis niet zonder meer wordt ‘leeggepompt’. Het is goed stil te staan bij welke zorg juist wel en welke zorg niet meer hoeft te worden ingehaald omdat de vraag al op een andere manier is opgelost. Daaruit kan lering worden getrokken voor de toekomst. Doordat de omzet is gegarandeerd, vervalt de noodzaak om de financiële schade te beperken door het snel herstarten van (lucratieve) productie. De enige leidraad wordt dan: mensen en middelen daar inzetten waar nodig en mogelijk.
Voor abonnees van het Financieele Dagblad
Voor niet-abonnees

Medisch Contact, februari 2015 — over de impact van een heldere strategie en ‘strakke’ bedrijfsvoering
Ziekenhuizen zijn onderling zeer verschillend, en de succesformule van de één is zeker niet zonder meer toepasbaar op de ander. Dit artikel schetst een beeld van een middelgroot ziekenhuis dat consistent goed presteert, en probeert een antwoord te geven op de vraag: ‘wat werkt wel, en wat werkt niet’ voor een middelgroot ziekenhuis?
Voor abonnees van Medisch Contact
Voor niet-abonnees

MemoRad, 1 mei 2015 — over ‘maatschapsfusie’
De maatschappen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het Isala zijn in 2015 gefuseerd tot één maatschap Beeldvormende Diagnostiek & Therapie. Dit artikel beschrijft de aanpak die is gevolgd om het fusieproces binnen een redelijke tijd succesvol te kunnen afronden, en enkele ‘lessons learned’. Veel hiervan is ook toepasbaar in een andere context (ander ziekenhuis, andere specialismen). Het gaat om de juiste mix van ‘strategie’ en ‘mediation’ — een zakelijke blik gecombineerd met ‘oog en oor’ voor verschillen en de ‘zachte’ kant van de zaak. Het belangrijkste is dat de medisch specialisten zélf de regie voeren over het fusieproces en zélf het meeste inhoudelijke werk verrichten, op basis van een heldere fasering en aanpak. Dit artikel is verschenen in MemoRad, het blad van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, en in het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde.
Download het hele artikel

 

Het Financieele Dagblad, mei 2011 — zijn zelfstandige klinieken echt goedkoper?
Het prijsmechanisme functioneert nog onvoldoende in de zorg, waardoor de verkoopprijzen voor sommige ingrepen onrealistisch hoog en voor andere ingrepen veel te laag zijn en blijven. Hiermee is niet voldaan aan een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende markt. Het is daarom onverstandig er op te vertrouwen dat ‘de markt zijn werk doet’ en concurrentie ‘vanzelf’ leidt tot zorg van hogere kwaliteit tegen lagere kosten. Doordat prijzen voor relatief simpele ingrepen te hoog zijn, krijgen zelfstandige klinieken de kans de marge op te strijken die ziekenhuizen gebruiken voor het bekostigen (kruissubsidiëren) van ingewikkelde zorg. Hiermee nemen de kosten op macro-niveau alleen maar toe.
Download het hele artikel

Het Financieele Dagblad, december 2007 — over specialisatie en samenwerking
Er wordt regelmatig geroepen dat algemene, niet-gespecialiseerde ziekenhuizen zullen verdwijnen. Het idee is dan dat ziekenhuizen op supra-regionaal of nationaal niveau moeten werken met een eigen specialisatie. Het is duidelijk dat voor bepaalde behandelingen specialisatie de aangewezen weg is: een patiënt kan niet in ieder ziekenhuis hartchirurgie ondergaan. Maar voor heel veel behandelingen is de patiënt beter af met een behandeling dichter bij huis, ook voor behandelingen die vroeger complex waren maar nu veel minder. Oudere patiënten met co-morbiditeit zijn gebaat bij een interdisciplinaire aanpak waarbij medisch specialisten en andere zorgverleners nauw samenwerken in een naadloos team. Centralisatie van zorg in gespecialiseerde centra is slechts een onderdeeltje van de oplossing — daarnaast hebben algemene ziekenhuizen ook een toekomst, in een netwerk verbonden met gespecialiseerde centra. Voor beide geldt dat de uitdaging ligt in het stap voor stap steeds verder verbeteren van de bedrijfsvoering, gericht op het verhogen van de toegevoegde waarde (‘meer’ leveren voor ‘minder’).
Download het hele artikel

Zorgvisie, juni 2007 — over samenwerking als alternatief voor fusie
De trend in de ziekenhuiswereld is schaalvergroting. Er zijn maar weinig ziekenhuizen die niet nadenken over samenwerking met andere ziekenhuizen via een fusie, het vormen van een keten of in een ander samenwerkingsverband. Toch bestaat er weinig bewijs voor de stelling ‘groot is beter’. Het is bekend dat schaalvergroting kan leiden tot lagere kosten, hogere productiviteit en betere benutting van capaciteit. Schaalvergroting biedt ook kansen voor betere kwaliteit door meer specialisatie en betere taakverdeling. Aan de andere kant kunnen organisaties uit hun krachten groeien, wat juist resulteert in gebrek aan slagvaardigheid, hogere kosten, tekortschietende afstemming en uiteindelijk lagere kwaliteit. Dit artikel beschrijft samenwerking in een ‘keten’ als alternatief voor ‘fusie’ — op basis van een heldere visie en een gefaseerde aanpak.
Download het hele artikel